Årsplan 2019 i Lærkereden.

Velkommen til et nyt spændende år for såvel børn som voksne.

Vi har fået en ny dagtilbudslov d. 1.7. 2018 med nye fokuspunkter, og det betyder en del ændringer i det pædagogiske arbejde i dagligdagen.

I loven står der bl.a.: 

 • ”Dagtilbud skal fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse gennem trygge og pædagogiske læringsmiljøer, hvor legen er grundlæggende, og hvor der tages udgangspunkt i et børneperspektiv.
 • Dagtilbud skal i samarbejde med forældrene give børn omsorg og understøtte det enkelte barns trivsel, læring, udvikling og dannelse samt bidrage til, at børn får en god og tryg opvækst. Børn i dagtilbud skal have et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, som fremmer deres trivsel, sundhed, udvikling og læring.
 • Dagtilbud skal give børn medbestemmelse, medansvar og forståelse for og oplevelse med demokrati. Dagtilbud skal som led heri bidrage til at udvikle børns selvstændighed, evner til at indgå i forpligtende fællesskaber og samhørighed med og integration i det danske samfund.
 • Dagtilbud skal i samarbejde med forældrene sikre børn en god overgang fra hjem til dagtilbud.
 • Dagtilbud skal endvidere i samarbejde med forældre og skole sikre børn en god sammenhængende overgang mellem dagtilbud og fra dagtilbud til fritidstilbud og skole ved at udvikle og understøtte deres grundlæggende kompetencer og lysten til at lære”. Dagtilbudslovens § 7
 • Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan dagtilbuddet samarbejder med forældrene om børns læring. Dagtilbudslovens § 8, stk. 6

Der står endvidere omkring forældresamarbejdet: ”Med forældresamarbejde forstås netop et samarbejde, hvor både dagtilbud og forældre har et ansvar. Forældrenes ansvar består bl.a. i at holde sig orienterede og bakke op om det arbejde, der foregår i dagtilbuddet i forhold til barnets og børnegruppens trivsel og læring. Dagtilbuddets ansvar er at inddrage forældrene i arbejdet med den pædagogiske læreplan.

Alle børn skal have mulighed for at klare sig godt i livet. Derfor er det vigtigt, at forældresamarbejdet ikke begrænser sig til sociale arrangementer, men også handler om at fremme barnets trivsel, dannelse, udvikling og læring på tværs af dagtilbud og hjem”.

Hvis I har lyst til at læse mere om såvel den nye dagtilbudslov som den styrkede pædagogiske læreplan kan I gå ind på emu.dk og læse mere.

Det betyder, at ÅRSHJULET, som vi har haft i de sidste 3 år ikke er relevant længere. Vi vælger derfor kun at have en ÅRSPLAN, der indeholder de vigtigste fællesarrangementer i Lærkereden.

Den nye pædagogiske læreplan skal vi integrere i vores dagligdag. Læreplanen indeholder fortsat 6 områder:

 • Alsidig personlig udvikling
 • Social udvikling
 • Kommunikation og sprog
 • Krop, sanser og bevægelse
 • Natur, udeliv og science
 • Kultur, æstetik og fællesskab.

I Lærkereden er vi også optaget af FN`s 17 verdensmål, som betyder vi vil og skal værne og passe godt på vores jord – vores natur, så vore børns børn også kan opleve frisk vand fra hanen – frisk luft og en verden med et rigt dyreliv.

Derfor er ÅRSPLAN 2019 inddelt i de fire årstider. På jeres børns stuer vil I løbende blive informeret om, hvordan de fire årstider inddrages i dagligdagen. Som forældre vil I også blive inddraget og vi håber I også vil tage et medansvar for ovenstående. Det er stadig meget vigtigt for børnenes trivsel, udvikling, læring og dannelse, at der er en rød tråd mellem Jer og Lærkeredens arbejde.

Lærkeredens overordnede værdigrundlag passer meget fint med den nye dagtilbudslov og er med til at sætte en god ramme for det pædagogiske arbejde.

Vores værdigrundlag er:

 • respektere det enkelte barn som en unik personlighed
 • tage udgangspunkt i det enkelte barns forudsætninger og baggrund
 • skabe optimale udviklingsmuligheder
 • lære barnet at indgå i forpligtende samspil med andre

 

Årsplan 2019:

Vi vil hermed beskrive og synliggøre baggrunden for de aktiviteter, der er lagt ind i årsplanen.

Aktiviteterne dokumenteres ude på stuerne bl.a. med fotos og historier på tavlerne samt på vores hjemmeside.

Årsplanen giver børn og voksne muligheder for at få fælles oplevelser i Lærkereden.

Vi er en forholdsvis stor institution med ca. 135 børn i alderen 0 – 6 år og 27 ansatte. Det er vi glade for, idet Lærkereden hver dag summer af liv og livsglæde. I vores dagligdag har vi den lille institutions fordele med børnene i tæt samarbejde med de voksne på deres stue.

Når vi deltager i årsplanens aktiviteter, benytter vi os af en stor institutions fordele. Her omsætter vi det til praksis, som vores værdigrundlag lægger op til, at børn og voksne føler og mærker, at vi er en del af en større helhed.

Årsplanen bringer os sammen på kryds og tværs af stuerne med mange gode fællesoplevelser for såvel børn, personale som forældre. Det er vigtigt, at børnene lærer at begå sig i større sammenhænge, så de erfarer, at tingene kan være

Maddage – cafédage – medbragt mad – påskefrokost - julefrokost:

Maddage giver børnene mulighed for at forholde sig til maden sammen med deres kammerater. Vi har gode erfaringer med at have små kokke med i køkkenet og inddrager børnene i snakken om, hvor maden kommer fra. Børnene indgår i arbejdet med at forberede maden, dække bord, lave bordpynt, smøre maden, holde bordskik, sende maden rundt m.m., som vi mener er vigtigt. Samtidig er der masser af anden læring i forbindelse med tilberedningen i køkkenet, eks. noget om farver – en tomat er rød, en banan gul, former, størrelser osv.

P.s. medbragt mad gælder ikke børn i vuggestuen (dog undtaget påskefrokosten)

Rent liv – dagen:

Alle dagtilbud i Skive kommune har en fælles dag, hvor de er optaget af et emne fra Rent Liv: Fjorden – Livet – Energien – Maden. Sidste år havde vi emnet ”Fjorden” og i år vil emnet være ”Livet”. Dato kommer senere.

Man kan læse mere om ”Rent liv” på http://www.skiverentliv.dk/om+rent+liv

Fastelavn – Påske – St. Bededag – Sct. Hans - Lucia – Jul:

Vi prioriterer de årlige traditioner højt, de er en del af den danske kultur. Børnene lærer og hører om de forskellige højtider og de gamle skikke. Hvorfor slår vi katten af tønden? Hvorfor holder vi jul, osv. Vi synes, det er vigtigt, at vi voksne giver den danske kultur videre til børnene. På den måde er vi også bedre i stand til at forholde os til andre kulturer, når vi kender og er bevidste om vores egen kulturarv.

Forældrekaffe:

Vi giver mulighed for, at I, i fred og ro, kan nyde en kop kaffe, mens I enten snakker med forældrene til jeres barns kammerat eller f.eks. ved at I spiller et spil med jeres barn. Det er samvær, som I selv sætter indhold på.

Olde-, bedsteforældredag og søskendedag:

Vi indbyder til et besøg i Lærkereden. Dagen er planlagt forud for en helligdag, nemlig St. Bededag, så familien har tid til at være sammen og komme frem og tilbage til Skive.

Vi vil gerne give andre generationer, med tilknytning til Lærkereden, mulighed for at opleve en dag sammen med barnet i dets daginstitution.

Arbejdsdag:

Arbejdsdagen i Lærkereden er med primært udendørs arbejde på vores fællesarealer. Vi får repareret en masse småting/store ting og har et hyggeligt samvær, hvor vi mødes under andre former end til daglig. Vi tror, at det netop er derfor børnene nyder dagen, det giver dem et ejerskab, og de oplever vi hjælper hinanden, såvel med det praktiske, som i samværet med dem.

 • Sommerfest og forældremøde/forældrebestyrelsesvalg:

I de senere år har vi holdt både sommerfest og forældrebestyrelsesvalg på samme dag. Det er blevet en stor succes med mange deltagere, så derfor fortsætter vi med det i år d. 22.8. 2019 kl. 16.30 – 19.

Foto:

I Lærkereden bliver vi fotograferet gruppevis af en lokal fotograf. I kan derefter købe gruppebilledet, som giver jer en god mulighed for at lære barnets kammerater at kende. Det plejer også at være et kært minde for barnet.

Teater:

Vi har i samarbejde med forældrebestyrelsen valgt, at Lærkereden hvert år køber en teaterforestilling, der passer til vores aldersgruppe. Vi kan komme til teaterforestilling i Skive Theater mod betaling, men da det bl.a. betyder forældrebetaling, transport frem og tilbage og at nogen børn muligvis ikke kan deltage, så har vi valgt denne form for teater fra.

Dato kommer senere.

Lærkeløbet:

En fælles ”motionsdag” for alle i Lærkereden. Vi løber på en fastlagt rute i kolonihaverne. Der er bemandede poster, så alle kan løbe frit.

 • Fyraftensmøder for forældre og bedsteforældre:

  Som noget nyt tilbyder vi i 2019 tre forældre-fyraftensmøder og et bedsteforældre-fyraftensmøde med leder Ruth Kristensen. Møderne vil indeholde forskellige temaer, som vi håber er relevante for jer forældre:

 1. Barnets personlighed – hvordan støtter jeg mit barn bedst?

 2. Mit barns sprog – hvad betyder det for mit barn at have et godt sprog?

 3. Min forældrerolle – hvorfor kan det nogle gange være så svært?

 4. Bedsteforældre – hvilken rolle har jeg? (henvender sig mest til

  Bedsteforældre)

  Møderne holdes fra kl. 16 – 17.30 – se datoerne på årsplanen. Tilmelding vil komme når møderne nærmer sig.

Hvis I har spørgsmål eller kommentarer til årsplanen og dens indhold, er I altid velkomne til at kontakte os.

På opslagstavlen ved hoveddøren er der beskrivelser af de enkelte aktiviteter. Der kommer ligeledes opslag på stuetavlerne eller indbydelser med hjem hen over året i forhold til nogle af aktiviteterne. Årsplanen og denne beskrivelse heraf finder I også på vores hjemmeside www.laerkereden-skive.dk

Forældrebestyrelsen har, sammen med ledelse og personale, besluttet, at der i Lærkereden er nogle årlige ”lukkedage” med pasning, hvor vi af erfaring ved, at mange børn alligevel holder fri.

Derfor har vi ”lukket” følgende dage i 2019:

 • Dagen efter Kristi Himmelfartsdag fredag d. 31.5.
 • Dagene mellem jul og nytår d. 27.12, 30.12, 31.12.

Hvis der er forældre, der har behov for pasning ovennævnte dage, kontakter I stuen, og vi finder en løsning sammen.

Grundlovsdag d. 5.6 og d. 24.12. er officielle lukkedage ved Skive kommune og her tilbydes der ikke pasning.

Publiceret 11-01-2019