ÅRSPLAN 2021 i Lærkereden

Årsplanen 2021 er planlagt ud fra, at vi har covid-19 omkring os.
Vi har alligevel forsøgt at gøre året 2021 spændende og indholdsrigt for såvel børn, forældre og personale.
Vi vil komme omkring nedenstående i vores årsplan og i vores dagligdag. Samtidigt vil vores pædagogiske læreplan for 2020 kunne læses på vores hjemmeside fra foråret 2021.

 • ”Dagtilbud skal fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse gennem trygge og pædagogiske læringsmiljøer, hvor legen er grundlæggende, og hvor der tages udgangspunkt i et børneperspektiv.
 • Dagtilbud skal i samarbejde med forældrene give børn omsorg og understøtte det enkelte barns trivsel, læring, udvikling og dannelse samt bidrage til, at børn får en god og tryg opvækst. Børn i dagtilbud skal have et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, som fremmer deres trivsel, sundhed, udvikling og læring.
 • Dagtilbud skal give børn medbestemmelse, medansvar og forståelse for og oplevelse med demokrati. Dagtilbud skal som led heri bidrage til at udvikle børns selvstændighed, evner til at indgå i forpligtende fællesskaber og samhørighed med og integration i det danske samfund.
 • Dagtilbud skal i samarbejde med forældrene sikre børn en god overgang fra hjem til dagtilbud.
 • Dagtilbud skal endvidere i samarbejde med forældre og skole sikre børn en god sammenhængende overgang mellem dagtilbud og fra dagtilbud til fritidstilbud og skole ved at udvikle og understøtte deres grundlæggende kompetencer og lysten til at lære”.
  Dagtilbudslovens § 7
 • Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan dagtilbuddet samarbejder med forældrene om børns læring.
  Dagtilbudslovens § 8, stk. 6

Der står endvidere omkring forældresamarbejdet: ”Med forældresamarbejde forstås netop et samarbejde, hvor både dagtilbud og forældre har et ansvar. Forældrenes ansvar består bl.a. i at holde sig orienterede og bakke op om det arbejde, der foregår i dagtilbuddet i forhold til barnets og børnegruppens trivsel og læring. Dagtilbuddets ansvar er at inddrage forældrene i arbejdet med den pædagogiske læreplan.
Alle børn skal have mulighed for at klare sig godt i livet. Derfor er det vigtigt, at forældresamarbejdet ikke begrænser sig til sociale arrangementer, men også handler om at fremme barnets trivsel, dannelse, udvikling og læring på tværs af dagtilbud og hjem”.

Hvis I har lyst til at læse mere om den styrkede pædagogiske læreplan, kan I gå ind på emu.dk: https://emu.dk/dagtilbud

Den nye pædagogiske læreplan skal vi integrere i vores dagligdag. Læreplanen indeholder fortsat 6 områder:

 • Alsidig personlig udvikling
 • Social udvikling
 • Kommunikation og sprog
 • Krop, sanser og bevægelse
 • Natur, udeliv og science
 • Kultur, æstetik og fællesskab.

I Lærkereden er vi også optaget af FN`s 17 verdensmål, som betyder vi vil og skal værne og passe godt på vores jord – vores natur, så vore børns børn også kan opleve frisk vand fra hanen – frisk luft og en verden med et rigt dyreliv.
Derfor er ÅRSPLAN 2021 også inddelt i de fire årstider. På jeres børns stuer vil I løbende blive informeret om, hvordan de fire årstider inddrages i dagligdagen. Som forældre vil I også blive inddraget, og vi håber I også vil tage et medansvar for ovenstående. Det er stadig meget vigtigt for børnenes trivsel, udvikling, læring og dannelse, at der er en rød tråd mellem Jer og Lærkeredens arbejde.

Lærkeredens overordnede værdigrundlag passer meget fint med den nye styrkede pædagogiske læreplan og er med til at sætte en god ramme for det pædagogiske arbejde.

Vores værdigrundlag er:

 • respektere det enkelte barn som en unik personlighed
 • tage udgangspunkt i det enkelte barns forudsætninger og baggrund
 • skabe optimale udviklingsmuligheder
 • lære barnet at indgå i forpligtende samspil med andre

 

Årsplan 2021:

Vi vil hermed beskrive og synliggøre baggrunden for de aktiviteter, der er lagt ind i årsplanen.
Aktiviteterne dokumenteres ude på stuerne bl.a. med fotos og historier på tavlerne samt på vores hjemmeside.
I 2021 vil der desværre ikke være fælles aktiviteter på tværs af institutionen, da vi holder os til at være i de små stuegrupper.
Vi har også lagt længere forløb ind i årsplanen, så der bliver bedre tid til fordybelse og komme rundt om hele emnet på mange forskellige måder.

Maddage:
Vi vil fortsat have maddage, og det vil foregå stuevis.
I maddage er der rigtig megen læring og sociale fællesskaber, som vi ønsker at give videre til børnene.

Fastelavn – Påske – Sct. Hans - Lucia – Jul:
Vi prioriterer de årlige traditioner højt, de er en del af den danske kultur. Børnene lærer og hører om de forskellige højtider og de gamle skikke. Hvorfor slår vi katten af tønden? Hvorfor holder vi jul, osv. Vi synes, det er vigtigt, at vi voksne giver den danske kultur videre til børnene. På den måde er vi også bedre i stand til at forholde os til andre kulturer, når vi kender og er bevidste om vores egen kulturarv.

Arbejdsdag:
Vi håber vi får ny legeplads i begyndelsen af 2021. Måske vil vi invitere til at hjælpe i små grupper. Der vil komme særskilt indbydelser senere.

Sommerfest og forældremøde/forældrebestyrelsesvalg:
I 2020 valgte vi forældrebestyrelsen på en anden måde med billeder af kandidaterne. Det var en stor succes, så det fortsætter vi med i 2021.
Sommerfest bliver også anderledes, da vi holder sommerfest særskilt gruppevis i uge

Foto:
I Lærkereden bliver vi fotograferet gruppevis af en lokal fotograf. I kan derefter købe gruppebilledet, som giver jer en god mulighed for at lære barnets kammerater at kende. Det plejer også at være et kært minde for barnet.

Lærkelege:
Vi har omdøbt Lærkeløbet til Lærkelege, da det udvider aktiviteterne med børnene.

Allehelgensdag:
Som noget nyt sætter vi fokus på Allehelgensdag, og dermed de traditioner, der knytter sig til dagen. Vi kan mindes noget vi har haft kært, og hvad savn og kærlighed betyder for den enkelte. Vi afskaffer hermed Halloween, som er en amerikansk tradition og ikke en dansk.           

Hvis I har spørgsmål eller kommentarer til årsplanen og dens indhold, er I altid velkomne til at kontakte os.

Der kommer opslag på stuetavlerne eller indbydelser med hjem hen over året i forhold til nogle af aktiviteterne.

Forældrebestyrelsen har, sammen med ledelse og personale, besluttet, at der i Lærkereden er nogle årlige ”lukkedage” med pasning, hvor vi af erfaring ved, at mange børn alligevel holder fri.

Derfor har vi ”lukket” følgende dage i 2021:

 • Dagen efter Kristi Himmelfartsdag fredag d. 30.5.
 • Dagene mellem jul og nytår d. 27.12, 28.12, 29.12, 30.12,31.12.

Hvis der er forældre, der har behov for pasning ovennævnte dage, kontakter I stuen, og vi finder en løsning sammen.

Grundlovsdag d. 5.6 og d. 24.12. er officielle lukkedage ved Skive kommune og her tilbydes der ikke pasning.

Publiceret 22-12-2020